Passend Onderwijs

Sinds 1 augustus 2014 is de Wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet voorziet in een zorgplicht voor scholen; ieder kind heeft recht op een passend onderwijsaanbod. Scholen zijn door deze zorgplicht verantwoordelijk voor de juiste zorg/aanbod voor iedere leerling. Regulier basisonderwijs, speciaal basisonderwijs (SBO) en speciaal onderwijs (SO) werken daarbij nauw samen om aan deze zorgplicht te kunnen voldoen. Het onderwijs in de gemeente Beuningen valt onder primair onderwijs Stichting Groeisaam. Stichting Groeisaam werkt samen in een groot zorg-samenwerkingsverband: Stromenland. Een hele grote paraplu, die verdeeld is in verschillende Centra voor Passend Onderwijs, in ons geval CPO Beuningen, Centrum Passend Onderwijs Beuningen.

Passend Onderwijs op De Peppel

Om op onze school invulling te geven aan passend onderwijs maken we gebruik van een zorgstructuur met O-teams en MDO’s. Als een leerkracht zorgen heeft over een kind, wordt dit in eerste instantie besproken met de intern begeleider. Mocht dit geen soelaas bieden, dan bespreken we, leerkracht en IBer, de leerling in een O-team overleg. 

Het O-team is een ondersteuningsteam met externe specialisten uit het werkveld (GGD, Schoolcontactpersoon en een lid van het Sociaal Wijkteam). Voor dit overleg worden ouder(s)/verzorger(s) altijd uitgenodigd, zij zijn immers de ervaringsdeskundigen als het over de leerling gaat. Mochten de adviezen van het O-team geen positieve ontwikkeling opleveren, dan plannen we een MDO, een Multi Disciplinair Overleg. Hierbij halen we alle relevante personen aan tafel die ons kunnen helpen een nog beter beeld te krijgen en daarmee een positieve impuls te bewerkstelligen. Deze positieve impuls kan op vele manieren vormgegeven worden, zoals: een arrangement (tijd en ruimte zodat de leerling door een gespecialiseerde hulpverlener even extra ondersteund wordt), specifieke materialen (bijvoorbeeld aangepast meubilair) of een TLV (een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal (basis) onderwijs). Ook voor een MDO zijn ouder(s)/verzorger(s) altijd de meest gewenste aanwezigen.

Wilt u meer weten of heeft u vragen?

Dan kunt u altijd terecht bij de directeur of de intern begeleider. 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT