Uitgangspunten Jenaplan


OPENBAAR ONDERWIJS

Als je weet wat anderen beweegt, kun je beter met elkaar samenleven. De Peppel is een openbare school. Bovenstaande slogan dient als leidraad voor het actief werk maken van de pluriformiteit die onze samenleving kenmerkt.

JENAPLANVISIE

We geven ons onderwijs vorm aan de hand van de Jenaplanprincipes spelen, werken, vieren en het gesprek. Hier liggen 20 basisprincipes aan ten grondslag. Deze kunt u hieronder vinden. De eerste 5 basisprincipes gaan over onze visie op de mens. De volgende 5 over onze visie op de samenleving en de laatste 10 over de wijze waarop we ons onderwijs inrichten.

Klik hier voor de 20 basisprincipes Jenaplanonderwijs.

STAMGROEPEN EN NIVEAUGROEPEN 

De Peppel kiest bewust voor stamgroepen en niveaugroepen conform het Jenaplanconcept. Ieder kind verblijft 2 jaar achter elkaar in eenzelfde stamgroep, bij dezelfde leerkracht. Door langer deel uit te maken van een groep, wordt de pedagogische sfeer beter vastgehouden en is er sprake van continuïteit én verandering omdat er jaarlijks kinderen in- en uitstromen. Bovendien werken andere (oudere) kinderen stimulerend en motiverend, waarbij kinderen zich aan elkaar kunnen optrekken. Oudere kinderen kunnen de stof van de les in eigen woorden uitleggen aan jongere kinderen, dit draagt er toe bij dat ze zelf boven de stof komen te staan. Kinderen werken op hun eigen niveau in de zogeheten niveaugroepen. Hier komen de vakken aan bod als rekenen en taal. Intellectueel begaafde kinderen kunnen geplaatst worden op niveau voor deze vakken, maar blijven in dezelfde stamgroep, waardoor zij zich harmonischer kunnen ontwikkelen. Ook terugval in ontwikkeling heeft geen directe gevolgen voor het deelnemen aan de groep, het kind blijft in dezelfde stamgroep. Kinderen ervaren deze vorm als een veilige leeromgeving.

DEMOCRATIE

De Peppel hecht aan de inbreng van kinderen. Op deze manier worden zij voorbereid op het leven als burger in een democratie. Het kinderbestuur, waar kinderen meedenken over zaken als…(bijv. de besteding van de sponsorloop of inrichting groene schoolplein)…zijn hier een voorbeelden van.

 

RIJKE LEEROMGEVING

In de school neemt wereldoriëntatie een centrale plaats in, met als basis ervaren, ontdekken en onderzoeken. Dit wordt vormgegeven met de thema's van IPC.
Omdat we vinden dat kinderen niet alleen uit boeken moeten leren, maar ook vanuit de concrete werkelijkheid zelf, zijn wij blij dat onze school aan het Heuvepark ligt, waar onderzoekend leren in een betekenisvolle rijke leeromgeving bij uitstek kan plaatsvinden met zijn slootjes, fruitbomen en velden vol bloemen en struiken. Daarnaast zorgen wij voor een veelzijdig aanbod in excursies, gastsprekers en lesstof.
In de klassen heerst rust en stilte, mede doordat er een duidelijk weekritme is, maar er is ook tijd voor spel en samenwerkend leren. Kinderen en leerkrachten gaan met respect met elkaar om. 

UP TO DATE

Wij leerkrachten van De Peppel professionaliseren ons volgens de nieuwste inzichten. Wij hebben ieder onze eigen expertise kunnen ontwikkelen waardoor in het team van en met elkaar geleerd wordt. Dit allemaal ten behoeve van het goed onderwijs aanbieden aan onze kinderen. 

OUDERS

De Peppel vindt het prettig als ouders betrokken zijn bij de school. Vieringen, schoolkamp, excursies, slaapfestijn, opa- en omadag, we maken graag gebruik van uw hulp. Heel veel ouders, met name de stamgroepouders, zijn hierbij betrokken. We willen samen staan voor goed onderwijs!

OORDEEL VAN DE ONDERWIJSINSPECTIE

De inspectie heeft een positief beeld over de kwaliteit van het onderwijs op De Peppel. Vooral het schoolklimaat beoordeelt de inspectie als “buitengewoon sterk”. “Er heerst op school een klimaat waarin veel energie wordt gestoken in een bruisende en activerende schooltijd voor de kinderen. Het aanbod en didactisch handelen is rijk en uitdagend. Er heerst orde en structuur in de groepen. Leerlingen zijn dan ook rustig en gemotiveerd aan de slag”.

Klik hier voor een animatie waarin wordt weergegeven wat Jenaplan onderwijs is. 
 
 
Deze website is gerealiseerd door Heutink ICT